IMPLIMENTERING VAN CAPS

Implementering van CAPS by Laerskool Swartkop (Gr R – 3)

1. Vakke
Afrikaans – Huistaal
Engels – Eerste Addisionele Taal
Wiskunde
Lewensvaardigheid

2. Rooster en Tyd
Die rooster word gedoen volgens die ideële tyd wat deur die Departement voorgeskryf word. Elke onderwyser voltooi ’n persoonlike rooster.
Gr R – 2: 23 uur per week.
Gr 3: 25 uur per week.

3. Informele en Formele Assessering
Assessering vind deurlopend plaas.
Informeel: die onderwyser neem daagliks onderrigverwante besluite. Dit word gebruik om terugvoer aan die leerders te gee en om die pad vorentoe te beplan. Daar word van klaslyste, waarnemingsboeke en kontrolelyste gebruik gemaak.
Formeel: formele assessering vind plaas deur middel van mondelinge opdragte en terugvoer, demonstrasies, geskrewe antwoorde, klastoetse en projekte.
Rekordering vind op die 7-punt skaal plaas.
Geen toetsreekse word geskryf nie.

4. Vorderingsverslae
’n Skriftelike verslag van die vordering van elke leerder word kwartaalliks aan die ouer of voog uitgegee op grond van deurlopende assessering en assesseringstake.
Die skool skep geleenthede vir die ouers om die skool te besoek sodat die verslae met die onderwysers bespreek kan word.
Aan die einde van die vierde kwartaal word ’n rapport huis toe gestuur.

5. Vordering en Bevorderingsvereistes
Huistaal: 4
Eerste addisionele taal: 3
Wiskunde: 3
Leerders word deur die jaar ondersteun
Indien die leerder nie na wense vorder nie, dan word daar gereelde terugvoer aan die oues gegee. Daar word ook ’n “GDO 450 support form” ingevul.
Leerders kan nie terruggehou word indien hy meer as 4 jaar in die Grondslagfase was nie en indien hy of sy reeds te oud is nie.

6. Huiswerk
Huiswerk word beperk en dien slegs as inskerping.
Gr 1 ontvang ’n afgerolde huiswerkvel met die week se huiswerk.
Gr 2 en 3 maak van die skooldagboek gebruik asook addisionele afgerolde werk in Gr 3.

Implementering van CAPS by Laerskool Swartkop (Gr 4-6)

1. Vakke
Daar is 6 vakke: Afrikaans, Engels, Wiskunde, Natuurwetenskap (dit sluit Tegnologie in), Sosiale Wetenskap en Lewensvaardighede.
Lewensvaardighede word in drie onderafdelings verdeel:
Skeppende Kuns, Persoonlike en Sosiale Welstand en Liggaamlike Opvoeding.

2. Informele en Formele Assessering
Assessering vind deurlopend plaas.
Informele Assessering word slegs deur onderwysers gekontroleer.
Formele Assessering word intensief deur onderwysers nagesien. In elke vak, behalwe Lewensvaardighede, word daar twee formele assesseringstake per kwartaal gedoen. Daar word slegs een taak by Lewensvaardighede gedoen.
Die formele assessering sal op die volgende manier in die leerlinge se skrifte uitgelig word: Taak 1 se datum en opskrif sal met ‘n blou ligpen gemerk word en Taak 2 se datum en opskrif met ‘n pienk ligpen. Dit word dwarsdeur die jaar op hierdie manier gedoen.
In die leerlinge se dagboeke word daar ook aangedui wanneer daar met formele assesseringstake begin word en wanneer dit eindig. Dit word so aangedui: FAT 1 begin en FAT 1 eindig, FAT 2 begin en FAT 2 eindig.
Let Wel:
Die datums is ‘n riglyn en kan van vak tot vak rondskuif, maar assessering sal in die aangeduide typerk plaasvind. Formele toetse sal in FAT 2 in week nege en tien plaasvind.
Daarom doen ons ‘n beroep op u as ouer om nie vroeёr op vakansie te gaan nie, aangesien dit u kind gaan benadeel t.o.v. assessering.
In Lewensvaardighede word daar nie formele toetse geskryf nie, want die hele vak gaan oor praktiese vaardighede wat bemeester moet word.

3. Vorderingsverslae
As gevolg van die feit dat ons tot aan die einde van elke kwartaal formeel gaan assesseer, gaan ons die vorderingsverslae die tweede Woensdag na die vakansie aan ouers uitgee om leerlinge se vordering te bespreek.
Daar word nie meer van leeruitkomstes gebruik gemaak nie, maar wel vaardighede wat deur leerlinge bemeester moet word. Daarom sal daar ‘n persentasie en vlak per vak aan u kind toegeken word: Vlak 1 – 7 en persentasie 0 – 100%. By Lewensvaardighede sal die vlak in drie onderafdelings verdeel word.
Die leerlinge sal ook ‘n gemiddelde persentasie van al hulle vakke saam ontvang.

4. Handboeke
Elke leerling ontvang handboeke vir verskillende vakke. Ons doen ’n beroep op u as ouer om asseblief toe te sien dat u kind die handboek sal oppas en versorg. Dit is ‘n baie duur uitgawe.
Die onderwysers gebruik handboeke as ‘n riglyn en gaan van tyd tot tyd afwyk van die inhoud van die handboek en dit nie slaafs navolg nie.
Met die skryf van toetse sal onderwysers vir die leerlinge ‘n memorandum en/of opsomming van die inhoud van die handboek gee, sodat hulle deeglik kan voorberei.

5. Navorsingsopdragte en Take
Bogenoemde is in die handboek vervleg. Let asseblief daarop dat alle navorsingsopdragte en take deur leerlinge self in die klas voltooi word. Alle kriteria en puntetoewysings vir hierdie take sal deur die onderwysers aan leerlinge gegee word, sodat u weet wat van u kind verwag word. Indien u nie u kind met die nodige inligting kan bystaan nie, is dit teen ‘n minimale bedrag in die mediasentrum beskikbaar.

6. ANA – “Annual National Assessment”
Dit sal vanjaar weer vir Gr 4 tot 6 leerders plaasvind. Sodra die datums bevestig is, sal dit aan u deurgegee word.
Indien u belangstel om te weet watter punte u kind verlede jaar behaal het, kan u by Mnr. Cronjé navraag daaroor doen.
Let wel: Hierdie uitslae word nie gebruik om u kind te assesseer nie, slegs om die standaard te bepaal.

7. “Common Exams” – Graad 6
Alle Graad 6 leerlinge gaan aan die einde van die jaar die “commom exam” van die Departement skryf waarvolgens hulle die leerlinge se werksgehalte toets. Aangesien ons nou voorskriftelik werk, dwarsdeur die land met dieselfde voorskrifte, sal alle werk teen daardie tyd behandel wees. Daar is nog nie ‘n eksamenrooster beskikbaar nie. Sodra dit beskikbaar is, sal dit aan u deurgegee word.

Implementering van CAPS by Laerskool Swartkop (Gr 7)

1. Vakke
Die Graad 7’s het nege vakke. Die vakke is as volg:
Afrikaans
Engels
Wiskunde
Sosiale Wetenskap
Natuurwetenskap
Tegnologie
Ekonomiese en bestuurswetenskappe
Skeppende Kunte
Lewensoriëntering

2. Informele en Formele Assessering
Deur die jaar vind deurlopende assessering plaas, waar daar formele sowel as informele assesseringstake gedoen word. Daar is drie formele assesseringstake per kwartaal wat uit verskillende aktiwiteite bestaan. Die take word in die volgende kleure in die leerders se boeke aangedui: Taak 1 in Blou. Taak 2 in Pienk en Taak 3 in Geel.
Die deurlopende assessering deur die jaar tel 40% van die leerder se jaarpunt en die Novembereksamen tel 60% van die jaarpunt.

3. Slaagvereistes
’n Minimum van 50% vir Afrikaans
Engels eerste addisionele taal ’n minimum van 40%
Wiskunde ook ’n minimum van 40%
In enige 3 van die ander vereiste vakke moet ’n minimum van 40% behaal word om te slaag