SKOOLREËLS

DISSIPLINE-BELEID

1. Inleiding

Hierdie dokument is die skool se Gedragskode. Die Gedragskode is opgestel in ooreenstemming met die toepaslike bepalings vervat in die Grondwet van die Republiek van Suid Afrika 108 van 1996, die Suid Afrikaanse Skolewet 84 van 1996, Riglyne vir Gedragskode vir Leerders (Kennisgewing 776 van 1998) en ander toepaslike provinsiale wetgewing.

2. Doel

Die Doel van die Gedragskode is om ‘n kultuur van versoening, opvoeding, wedersydse respek en verdraagsaamheid en vrede in die skool te vestig.
Die Gedragskode onderskryf die skool se missiestelling.
‘n Leerder en sy ouers/voogde moet hulleself van die skool se Gedragskode en die bepalings daarvan vergewis. Sodra ‘n leerder by die skool ingeskryf is, is hy/sy by implikasie aan die Gedragskode verbonde en moet dit stiptelik nakom. Indien ’n leerder die Gedragskode oortree of minag, sal daar dienooreenkomstig teenoor hom/haar opgetree word.

3. Gedragskode

Algemene reëls
Die leerders sal hulle te alle tye gedra as goeie ambassadeurs van die skool;
Die leerders sal te alle tye terwyl hulle geklee is in die skool se skooldrag hulleself op so ’n wyse gedra dat dit nie die skool, personeel of hulle mede-leerders in ‘n swak lig stel nie;
Leerders moet te alle tye in hulle omgang met die personeel van die skool die nodige hoflikheid en respek betoon;
In hulle omgang met mekaar moet leerders wedersydse respek en verdraagsaamheid betoon;
‘n Opvoeder van die skool sal dieselfde regte as ‘n ouer geniet ten aansien van die beheer en dissipline van die leerder volgens die Gedragskode gedurende die leerder se bywoning van die skool en enige skoolaktiwiteit;
Die prinsipaal of ‘n opvoeder het, met redelike vermoede, die reg om ‘n leerder en/of sy eiendom in sy besit te ondersoek vir enige gevaarlike wapens, dwelms of skadelike gevaarlike middels, gesteelde goedere, of pornografiese materiaal wat op die skooleiendom gebring is.

4. Klasreëls

Leerders moet stiptelik en volledig voldoen aan die klasreëls asook aan enige verbale opdragte gegee deur die klasopvoeder of enige uitvoerende personeellid;
Enige oortreding van die klasreëls sal beskou word asof hierdie Gedragskode en skoolreëls oortree word.

5. Reëls met betrekking tot voorkoms en skooldrag

OMSKRYWING VAN KLEREDRAG
DAAGLIKSE KLEREDRAG EN VOORKOMS VAN LEERLINGE
Skoolkleure is vlootblou (navy), ougoud en turkoois.
Alle skooldrag is beskikbaar by ons leweransiers.
Alle kledingstukke MOET duidelik gemerk wees, skoene ook.

Die voorkoms van ‘n leerling moet altyd NETJIES wees as hulle skooldrag aan het. Dit sluit in: hare, skoene ens, daarom behoort die hare nie gejel of gekleur te word nie. Indien ‘n kind nie netjies vertoon in skooldrag nie, sal die ouers gekontak word.

6. Deelnemers aan sport-, kultuur- en ander buitemuurse aktiwiteite

Leerders wat gekies word om die skool as deelnemers in enige sport-, kultuur- of ander buitemuurse aktiwiteite te verteenwoordig, moet gedurende en ná deelname aan sodanige aktiwiteit in die sportdrag, skooldrag of ander voorgeskrewe drag geklee wees soos wat die opvoeder wat vir daardie aktiwiteit verantwoordelik is, bepaal.
Alle leerders wat aan voormelde aktiwiteite deelneem, sal lojaal wees teenoor die skool en mededeelnemers. In die besonder moet deelnemers betyds en stiptelik by die plek aanmeld waar die aktiwiteit plaasvind of van waar deelnemers na die betrokke plek van deelname vertrek. Leerders wat gekies is om die skool in ʼn aktiwiteit te verteenwoordig kan slegs van bywoning verskoon word indien ʼn skriftelike verskoning vooraf aan die sport- of kultuurhoof oorhandig word. Onvermydelike afwesigheid van ʼn aktiwiteit sal slegs verskoon word indien die sport- of kultuurhoof nie later nie as drie dae na afloop van die betrokke aktiwiteit ʼn skriftelike verskoning ontvang.
Leerders wat die skool by sportaktiwiteite verteenwoordig, sal te alle tye hoflik optree teenoor, en aan die beslissings, voorskrifte en opdragte voldoen van:
• die sporthoof en die opvoeder wat by die bepaalde sport betrokke is;
• die skeidsregter of beoordelaar ten aansien van die betrokke aktiwiteit;
• die spankaptein.
Alhoewel daar aanvaar word dat leerders wat aan sportaktiwiteite deelneem dit met oorgawe en volle inspanning doen, moet sodanige leerders steeds selfbeheersing en dissipline aan die dag lê. In die besonder moet leerders hulle van enige onsportiewe gedrag, vuil of beledigende taal, betrokkenheid in gevegte of voorvalle, of enige vuil of onbehoorlike spel weerhou.

7. Skooleiendom

Elke leerder is verplig om alles in sy/haar vermoë te doen om die skool se eiendom te bewaar sodat dit gebruik kan word tot voordeel van alle huidige en toekomstige leerders van die skool.

8. Leerlingraad:

Die Leerlingraad is behulpsaam met die algemene dissipline van die skool.

9. Skoolkennisgewings:

Elke leerder is verplig om alle kennisgewings aan die ouers van die skool wat vir daardie doel deur die beheerliggaam, prinsipaal of ’n opvoeder van die skool aan hom/haar gegee is, aan sy/haar ouers te oorhandig, en om stiptelik enige ontvangserkenning wat die ouers moet voltooi, aan die klasopvoeder te voorsien.

10. Toetse en Eksamens

Alle leerders is verplig om hulle te onderwerp aan die toetse en eksamens wat deur die opvoeders aan hulle deurgegee word.
Leerders moet hulle tydens die afneem van toetse of eksamens weerhou van afkykery of enige ander aktiwiteit wat neerkom op oneerlikheid.

11. Afwesigheid van skool:

Leerders mag slegs in uitsonderlike gevalle afwesig wees van die skool, en dan slegs met die skriftelike toestemming van die prinsipaal of sy verteenwoordiger indien hy nie beskikbaar is nie;
’n Leerder wat vir een tot drie agtereenvolgende dae van die skool afwesig is moet by sy/haar terugkeer skool toe ’n skriftelike verduideliking van sy/haar ouers voorlê. Afwesigheid vir meer as 3 (drie) agtereenvolgende dae sal slegs gekondoneer word indien ’n sertifikaat deur ’n geregistreerde mediese praktisyn voorgelê word, behalwe in die geval van dood of trauma in die leerder se huisgesin of ’n ander rede deur die prinsipaal goedgekeur.

12. Gedrag van leerlinge

Van leerlinge word verwag om hulle beleefd, vriendelik en met respek teenoor volwassenes en hulle maats te gedra binne en buite die skoolterrein. Onthou, leerlinge in skooldrag wat hulle in die publiek swak gedra, strek die skool en hulle gesinne nie tot eer nie.

13. Stiptelikheid

Ouers moet asseblief toesien dat hulle kind/ers betyds by die skool is. Stiptelikheid is ‘n deug wat by die kind ingeskerp moet word.
Daar word ook verwag dat leerlinge en personeel stiptelik sal opdaag by alle na-skoolse bedrywighede en afsprake wat hulle met mekaar het. Ouers moet kinders asseblief NA skoolaktiwiteite stiptelik afhaal.

14. Afsprake met skoolhoof

‘n Oopdeur-beleid word gevolg. Indien afsprake buite skoolure gemaak wil word, moet u asseblief die sekretaresse skakel by telefoonnommer 012 654-1181. Afsprake gedurende skoolure kan vooraf gemaak word by genoemde telefoonnommer.

15. Leerlingprobleme

Ouers word nie toegelaat om ‘n leerling se probleme in skooltyd met ‘n onderwyser/es te bespreek sonder die toestemming van die hoof nie. Ouers mag nie probleme met ander leerlinge tydens skoolure self hanteer nie.

16. Verlaat van skoolterrein gedurende skoolure

Leerlinge sal nie toegelaat word om die skoolterrein te verlaat sonder die skriftelike versoek van die ouer nie. Die persoon wat die leerling kom afhaal, moet eers by die kantoor aanmeld.

17. Afsprake vir leerlinge tydens skoolure

U word dringend versoek om sover moontlik nie mediese- en tandarts afsprake vir leerlinge te reël tydens skoolure nie. Die leerlinge se werk ly daaronder.

18. Skoolbywoning

Leerlinge wat afwesig was vanweë siekte ensovoorts, moet volgens regulasies ‘n afwesigheidsbrief bring waarin die rede vir die afwesigheid verstrek word. Dit moet aan die voogonderwyser gegee word.

19. Huiswerk

Huiswerk word vanaf Gr 1 tot Gr 7 gegee.
In die grondslagfase (Gr 1-3) word daar van tyd tot tyd van die leerlinge verwag om elementêre inligting te versamel wat tydens klastyd bespreek word en geassesseer word. Vanaf Gr 4-7 vorm huiswerk ‘n belangrike deel van die leerling se assesseringspunt. Daarom is dit nodig dat ouers kontroleer of dit gedoen is.

20. Vorderingsverslag

‘n Vorderingsverslag word vir die eerste, tweede en derde kwartaal aan die ouers gegee.
‘n Ouerdag word gereël waar tydens die ouer die verslag van die bepaalde kwartaal by die voogonderwyser kom afhaal. Aan die einde van die 4e kwartaal ontvang die leerlinge ‘n rapport op die dag wat die skool sluit.

21. Handboeke

Dit bly die eiendom van die skool. Voordat ‘n leerling die skool verlaat, moet alle handboeke aan die skool terugbesorg word. Wanneer ‘n boek verlore raak of beskadig word moet die vervangingswaarde soos deur die skool bepaal, deur die ouer aan die skool betaal word. Dupliseerwerk van leerstof word eenmalig gratis aan leerlinge gegee, daarna sal kostes verhaal word.

22. Toeskouers by sport- en ander skoolbyeenkomste

Ouers word versoek om nie by sportbyeenkomste in te meng as daar voorvalle is waaroor hulle ongelukkig voel nie. Die skoolhoof en sy personeel sal die saak hanteer.

23. Omgewing

Leerders het die reg tot ‘n veilige omgewing en skool wat bevorderlik is vir opvoeding;
Leerders moet gehoor gee aan die redelike opdragte van die prinsipaal, enige opvoeder of lid van die leerlingraad met betrekking tot die handhawing van ’n skoon en higiëniese skoolomgewing.

24. Dissiplinêre beleid en prosedure (verkort)

DOEL VAN DIE DISSIPLINÊRE BELEID EN REGTE VAN PARTYE
Die uitsluitlike doel van die beleid is om prosedures in plek te stel wat leerders se onaanvaarbare gedrag te korrigeer, om sodoende positiewe dissipline te bevorder, asook om in vennootskap van gesamentlike vertroue tussen die ouer, kind, opvoeder en werknemer te kweek.

Aanvaarbare riglyne neer te lê ten opsigte van leerdergedrag en om sodoende ordelike en effektiewe onderrig moontlik te maak; tugmaatreëls neer te lê vir leerders wat van die gedragskode sou afwyk; te verseker dat sodanige dissiplinêre maatreëls gestipuleer, regverdig, konsekwent en in ooreenstemming met die oortreding sal wees, ‘n prosedure daar te stel waarvolgens leerders, ouers en opvoeders se griewe hanteer word.

PUNTESTELSEL VIR LEERDERS
Merietestelsel
Die merietestelsel behels positiewe punte wat toegeken word vir postiewe gedrag, prestasie en bydraes gelewer aan die skool, wat opbouend is vir die leerders, onderwysers, skool en gemeenskap. Die toekenning is vir aktiwiteie binne en buite die klaskamer. Die merietestelsel sluit die volgende komponente in en die leerders kan volgens die komponente punte verdien.
o Akademie
o Dienslewering
o Kultuur
o Leierskap
o Sport
Aan die einde van die jaar kan ‘n leerder wat meer as 150 positiewe punte behaal het (Nie meer as 100 negatiewe punte nie) ‘n lapelwapen ontvang, wat die leerder as ‘n “Positiewe Swarrie” identifiseer.. Daar word in elke graad ‘n toekenning gemaak aan die leerder met die hoogste aantal positiewe punte.

Positiewe punte wat toegeken word vir postiewe gedrag, prestasie en bydraes gelewer, byvoorbeeld.
Deelname Prestasie
Akademie bo 70% / 6 gemiddeld + 10 Kultuur prestasie per aktiwiteit (wenner) + 20

Negatiewe punte (demerietes)
Negatiewe punte word toegeken vir onaanvaarbare gedrag, optrede (s) en/of handelinge in stryd met die norme en waardes van Laerskool Swartkop.
‘n Leerder wat verskeie negatiewe punte teen hom/haar naam akkumuleer as gevolg van aanhoudende negatiewe gedrag word soos volg hanteer:

Negatiewe punte Optrede (Straf)
– 50 Skakel ouers/voer gesprek en gee aanbevelings
– 100 Skakel ouers & Leerder ontvang ’n kennisgewing van oortreding. Detensie
-150 en hoër Leerder verskyn voor Interne Dissiplinêre Komitee – Stappe & strawwe opgelê. Leerders in graad 6 kom nie in aanmerking vir die Leerlingraad nie.
-200 en hoër Eksterne Dissiplinëre Verhoor. Indien ‘n leerder se gedrag nie na ‘n interne verhoor verbeter nie, kan die leerder formeel aangekla word. Ouers en leerder moet dissiplinêre verhoor bywoon. Straf kan lei tot aanbeveling van permanente skorsing. Enige ander kategorie 3 oortreding wat streng optrede verlang.

Negatiewe punte word toegeken vir onaanvaarbare gedrag, optrede, byvoorbeeld.
Kategorie 3 – oortredings is baie ernstig, gedrag is nie korrigeerbaar nie en die gedrag is nie net nadelig vir die leerder self nie, maar ook vir medeleerders en die algemene beeld van die skool.
Baklei-Handgemeen, woordewisseling -15 punte & verdere optrede
Afknouery en dreiging -15 punte & verdere optrede
Kategorie 2 – Die gedrag van die leerder skaad die beeld van die skool en frustreer die opvoedingsprosesse
Ontwrig klasse/openinge -10 punte
Selfoon gebruik in klas/toets -10 punte
Kategorie 1 – oortredings wat nie ‘n groot invloed op die skoolomgewing, of op ander leerders het nie
Verlaat skoolterrein sonder toestemming -10 punte
Rommelstrooi -5 punte