SKOOLREËLS

DISSIPLINE-BELEID

1. Inleiding

 Hierdie dokument is die skool se Gedragskode. Die Gedragskode is opgestel in ooreenstemming met
die toepaslike bepalings vervat in die Grondwet van die
Republiek van Suid Afrika 108 van 1996, die Suid Afrikaanse Skolewet 84 van 1996,
Riglyne vir Gedragskode vir Leerders (Kennisgewing 776 van 1998) en ander
toepaslike provinsiale wetgewing.

2. Doel

– Die Doel van die Gedragskode is om ‘n kultuur van versoening, opvoeding, wedersydse respek en verdraagsaamheid en vrede in die skool te vestig.
– Die Gedragskode onderskryf die skool se missiestelling.
– ‘n Leerder en sy ouers/voogde moet hulleself van die skool se Gedragskode en die
bepalings daarvan vergewis. Sodra ‘n leerder by die skool ingeskryf is, is hy/sy by
implikasie aan die Gedragskode verbonde en moet dit stiptelik nakom. Indien ’n leerder
die Gedragskode oortree of minag, sal daar dienooreenkomstig teenoor hom/haar
opgetree word.

3. Gedragskode

Algemene reëls:
– Die leerders sal hulle te alle tye gedra as goeie ambassadeurs van die skool.
– Die leerders sal te alle tye terwyl hulle geklee is in die skool se skooldrag hulleself op so
’n wyse gedra dat dit nie die skool, personeel of hulle mede-leerders in ‘n swak lig stel nie.
– Leerders moet te alle tye in hulle omgang met die personeel van die skool die nodige
hoflikheid en respek betoon.
– In hulle omgang met mekaar moet leerders wedersydse respek en verdraagsaamheid betoon.
– ‘n Opvoeder van die skool sal dieselfde regte as ‘n ouer geniet ten aansien van die
beheer en dissipline van die leerder volgens die Gedragskode gedurende die leerder se
bywoning van die skool en enige skoolaktiwiteit.
– Die hoof of ‘n opvoeder het, met redelike vermoede, die reg om ‘n leerder en/of sy
eiendom in sy besit te ondersoek vir enige gevaarlike wapens, dwelms of skadelike
gevaarlike middels, gesteelde goedere, of pornografiese materiaal wat op die
skooleiendom gebring is.

4. Klasreëls

– Leerders moet stiptelik en volledig voldoen aan die klasreëls asook aan enige verbale
opdragte gegee deur die klasopvoeder of enige uitvoerende personeellid.
– Enige oortreding van die klasreëls sal beskou word asof hierdie Gedragskode en
skoolreëls oortree word.

5. Deelnemers aan sport-, kultuur- en ander buitemuurse aktiwiteite

– Leerders wat gekies word om die skool as deelnemers in enige sport-, kultuur of ander buitemuurse aktiwiteite te verteenwoordig moet gedurende en nádeelname aan sodanigeaktiwiteitin die sportdrag of ander voorgeskrewedrag geklee wees soos wat die opvoeder wat vir daardie aktiwiteit verantwoordelik is, bepaal.
– Alle leerders wat aan voormelde aktiwiteite deelneem, sal lojaal wees teenoor die skool
en mededeelnemers. In die besonder moet deelnemers betyds en stiptelik by die plek aanmeld waar die
aktiwiteit plaasvind of van waar die deelnemers na die betrokke plek van deelname vertrek.
– Leerders wat gekies is om die skool in ‘n aktiwiteit te verteenwoordig kan slegs van bywoning verskoon word indien ‘n skriftelike verskoning vooraf aan die afrigters oorhandig word.
– Leerders wat die skool by sportaktiwiteite verteenwoordig, salt e alle tye hoflik optree teenoor, en aan die beslissings, voorskrifte en opdragte voldoen van:
• die sporthoof en die opvoeder wat by die bepaalde sport betrokke is;
• die skeidregter of beoordelaar ten aansien van die betrokke aktiwiteit;
• die spankaptein.
– Alhoewel daar aanvaar word dat leerders wat aan sportaktiwiteite deelneem dit met oorgawe en volle inspanning doen, moet sodanige leerders steeds selfbeheersing en dissipline aan die dag lê. In die besonder moet leerders hulle van enige onsportiewe gedrag, vuil of beledigende taal, betrokkenheid in gevegte of voorvalle, of enige vuil of onbehoorlike spel weerhou.

6. Skooleiendom

– Elke leerder is verplig om alles in hulle vermoë te doen om die skool se eiendom te bewaar sodat dit gebruik kan word tot voordeel van alle huidige en toekomstige leerders van die skool.

7. Leerlingraad

– Die Leerlingraad is behulpsaam met die algemene dissipline.

8. Skoolkennisgewings

– Elke leerder is verplig om alle kennisgewings aan die ouers van die skool wat vir daardie doel deur die beheerliggaam, skoolhoof of ‘n opvoeder van die skool aan hom/haar gegee is, aan sy/haar ouers te oorhandig, en om stiptelik enige ontvangserkenning wat die ouers moet voltooi, aan die voogonderwyserte voorsien.

9. Toetse en Eksamens

– Alle leerders is verplig om hulle te onderwerp aan die toetse en eksamens wat deur opvoeders aan hulle deurgegee word.
– Leerders moet hulle tydens die afneem van toetse of eksamens weerhou van afkykery of enige ander aktiwiteit wat neerkom op oneerlikheid.

10. Afwesigheid van skool

– Leerders mag slegs in uitsonderlike gevalle afwesig wees van die skool, en dan slegs met die skriftelike toestemming van die hoof of sy vereenwoordiger indien hy nie beskikbaar is nie.
– ‘n Leerder wat vir een tot drie agtereenvolgende dae van die skool afwesig is moet by sy/haar terugkeer skool toe ‘n skriftelike verduideliking van sy/haar ouers voorlê.
– Afwesigheid vir meer as 3 (drie) agtereenvolgende dae sal slegs gekondoneer word
indien ’n sertifikaat deur ’n geregistreerde mediese praktisyn voorgelê word, behalwe in
die geval van dood of trauma in die leerder se huisgesin of ’n ander rede deur die
hoof goedgekeur.

11. Gedrag van leerlinge

– Van leerlinge word verwag om hulle beleefd, vriendelik en met respek teenoor
volwassenes en hulle maats te gedra binne en buite die skoolterrein. Onthou, leerlinge
in skooldrag wat hulle in die publiek swak gedra, strek die skool en hulle gesinne nie tot
eer nie.

12. Stiptelikheid

SKOOLURE: Gr 1 en Gr 2: Maandag tot Vrydag: 07:30 – 12:55 * Wagklasse is beskikbaar tot 13:40
Gr 3 tot Gr 7: Maandag tot Vrydag: 07:30 – 13:40
– Ouers moet asseblief toesien dat hulle kind/ers betyds by die skool is. Stiptelikheid is ‘n
deug wat by die kind ingeskerp moet word.
– Daar word ook verwag dat leerlinge en personeel stiptelik sal opdaag by alle na-skoolse
bedrywighede en afsprake wat hulle met mekaar het. Ouers moet kinders asseblief NA
skoolaktiwiteite stiptelik afhaal.

13. Afsprake met skoolhoof

– ‘n Oopdeur-beleid word gevolg. Indien afsprake buite skoolure gemaak wil word, moet u
asseblief die sekretaresse skakel by telefoonnommer 012 654-1181.
– Afsprake gedurende skoolure kan vooraf gemaak word by genoemde telefoonnommer.

14. Leerlingprobleme

– Ouers word nie toegelaat om ‘n leerling se probleme in skooltyd met ‘n onderwyser/es
te bespreek sonder die toestemming van die hoof nie. Ouers mag nie probleme met
ander leerlinge tydens skoolure self hanteer nie.

15. Verlaat van skoolterrein gedurende skoolure

– Leerlinge sal nie toegelaat word om die skoolterrein te verlaat sonder die skriftelike versoek
van die ouer nie. Die persoon wat die leerling kom afhaal, moet eers by die kantoor aanmeld.

16. Afsprake vir leerlinge tydens skoolure

– U word dringend versoek om sover moontlik nie mediese- en tandarts afsprake vir
leerlinge te reël tydens skoolure nie. Die leerlinge se werk ly daaronder.

17. Huiswerk Gr 1-3

– Huiswerk in die GSF is inskerping van daaglikse werk wat insluit Wisk, lees, speltoetse,
mondelinge praatjies, prente en elementêre navorsing.

Huiswerk Gr 4-7
– Hierdie inligting dien as basiese riglyn tov ons skool se benadering tot huiswerk.
– Onderwysers mag in gevalle daarvan afwyk as gevolg van unieke situasies. Dit bly nog
steeds u, as ouer se verantwoordelikheid om betrokke te raak by u kind/ers se huiswerk
om suksesvolle leer moontlik te maak. Die skool en ouer vorm saam ‘n vennootskap wat
tot voordeel van u kind/ers strek. Ons bedank elke ouer wat erns maak van die
ondergenoemde inligting.

Afrikaans (Huistaal)
– Huiswerk in Afrikaans word tot die minimum beperk, sodat leerders meer tyd vir lees het.
– Daar word die volgende van leerders verwag:
• Om te leer vir speltoetse.
• Om voor te berei vir mondelinge toesprake.
• Om voorbereide leesstukke te kan voorlees.
• Om prente te bring vir kreatiewe skryfstukke.
• Om van tyd tot tyd kreatiewe skryfstukke wat nie vir assesseringsdoeleindes gebruik
gaan word nie, tuis te voltooi.
Doen asb moeite om tyd te maak vir lees. ‘n Kind wat goed lees, kan goed leer en spel.

Op ‘n Maandag word die volgende aan Gr 7-leerders gegee:
• Leerwerk vir klastoese wat op Vrydae plaasvind.
• Vrae oor die voorgeskrewe leesboek wat ook op Vrydae ingehandig moet word.
• Wissel om die beurt.

Engels (Eerste addisionele taal)
• Lees word deurlopend aangemoedig! Dieselfde riglyne as vir Afrikaans word deurgaans
gebruik.

Wiskunde
Wiskunde is ‘n vak waar huiswerk absoluut noodsaaklik is. Inoefening van probleme by die huis, verseker dat:
• Leerders die werk beter verstaan.
• Leerders meer selfvertroue kry met Wiskunde.
• Onderwysers dadelik kan vasstel of die leerders wel verstaan.
• Elke graad se behoeftes verskil wat tyd vir huiswerk per middag of hoeveelheid van
werk per dag betref.
• Graad 7’s se tyd vir huiswerk sal dus meer wees as graad 4’s se huiswerk.
• Die graad 7’s is ook deel van die seniorfase wat beteken dat hulle in gr 8 en gr 9 ook
nog meer huiswerk sal kry en voorbereid sal moet wees daarop.

Die volgende hoeveelheid huiswerk per graad word aanbeveel:
• Graad 4: 10-15 min huiswerk, 3-4 keer per week.
• Tafels moet elke dag geoefen word veral in kwartaal 1 en 2 . Verskillende metodes word
as huiswerk gegee, nadat dit behandel is om by die huis geoefen te word.
• Graad 5: 20-30 min huiswerk.
• Tafels moet baie goed geoefen word.
• Graad 6: 25-35 min huiswerk elke dag. Tafels moet elke dag by die huis geoefen word.
• Basiese wiskunde woordeskat van gr 4 en gr 5 moet reeds vasgelê wees.
• Graad 7: 30-45 min huiswerk per dag. Leer van formules in kwartaal 1 (finansies)
en kwartaal 3 (omtrek, oppv, volume en buite-oppv).

Natuurwetenskap en Tegnologie
Daar word nie huiswerk in NW en Teg vir Gr 4 – 7 gegee nie.
Daar word wel die volgende van leerlinge verwag:
• Voorbereiding van klastoese na afhandeling van module.
• Voorbereiding van navorsingopdragte asook moontlike taakvoltooiing van sekere dele
van ‘n opdrag (Afhangende van die praktiese implikasie van die taak).

Sosiale Wetenskap
Huiswerk word by uitsondering gegee. Gewoonlik wanneer leerders na ekstra tyd nie ‘n opdrag in klastyd kon voltooi nie.
• Voorgeskrewe take/navorsingsopdragte waar inligting versamel word of
voorbereiding nodig is, moet gedoen word. In hierdie geval sal inligting vroegtydig aan
eerders verskaf word sodat daar genoeg tyd is vir voorbereiding.

Lewensvaardigheid vir Graad 4-6

Persoonlike en Sosiale Wetenskap
• Prente en navorsing vir navorsingopdragte gaan benodig word soos vooraf deur
personeel gereël.

Skeppende Kuns
• Materiale soos benodig vir sekere voorgeskrewe opdragte sal vroegtydig aan ouers skriftelik
deurgegee word.
• Sekere aspekte van bg. opdragte word by die huis voorberei, maar in die klas voltooi.
Indien ‘n opdrag nie in die voorgestelde tyd voltooi is nie, sal leerders dit pouses
(onder toesig) van die personeellid moet voltooi.

Liggaamlike Opvoeding
Daar word van leerlinge verwag om gemaklike klere te bring vir hierdie periodes, aangesien skoolklere hulle beweging strem.
• Van tyd tot tyd wanneer groepsaktiwiteite gedoen word, mag dit moontlik wees dat
leerders benodigdhede moet bring om die sukses van die aktiwiteit te verseker.
• Leerlinge word aangemoedig om aan dié aspek van PSW deel te neem. ‘n Verskoning
moet skriftelik aangebied word wat ‘n rede verskaf waarom leerlinge nie aan bg
aktiwiteite kan deelneem nie. Onthou hierdie deel van PSW word ook geassesseer en
maak deel uit van die slaagsyfer van PSW. Deelname is van kardinale belang!

Tegnologie (Gr 7)
• Klaswerk wat nie in die klas voltooi word nie, word huiswerk. Soek van inligting vir
navorsingdoeleindes en sekere voorbereidings vir take sal by die huis gedoen moet
word, leerders sal vroegtydig daaroor ingelig word.

Lewensoriëntering (Gr 7)
• Klaswerk wat nie in die klas voltooi word nie, word huiswerk. Daar word in sommige
modules van leerlinge verwag om navorsingsopdragte te voltooi, inligting moet tuis
bymekaar gemaak word sodat taakvoltooiing in die klas kan plaasvind.
• Liggaamlike opvoeding vorm ook ‘n deel van Lewensoriëntering in Gr 7. Sien inligting
by Gr 6.

Skeppende Kuns (Gr 7)
• Materiale soos benodig vir voorgeskrewe assesseringsopdragte word per kwartaal
vroegtydig op skrif aan ouers gegee. Sekere aspekte van so ‘n opdrag word by die
huis voorberei, maar moet in die klas voltooi word.
• Indien opdragte nie in voorgestelde tyd soos uitgewys asook pouses voltooi is nie –
word dit huiswerk.

EBW (Gr 7)
• Klaswerk wat nie in die klas voltooi word nie, word huiswerk. Inligting vir navorsings-
opdragte sal tuis gedoen moet word.

NS: Indien leerlinge afwesig is tydens assesseringstake bly dit die leerder se verant-woordelikheid om met die onderwyser alternatiewe tye te kies vir die voltooiing daarvan. Onderwysers sal die leerders tegemoet kom op ‘n tyd wat vir beide partye geskik is.

Ons vertrou dat U as ouer ons hande sal sterk maak in die verband, sodoende word selfdissipline en verantwoordelikheid gekweek.

18. Vorderingsverslag

– ‘n Vorderingsverslag word vir die eerste, tweede en derde kwartaal aan die ouers gegee.
– ‘n Ouerdag word gereël waar tydens die ouer die verslag van die bepaalde kwartaal by
die voogonderwyser kom afhaal. Aan die einde van die 4e kwartaal ontvang die
leerlinge ‘n rapport op die dag wat die skool sluit.

19. Handboeke

– Dit bly die eiendom van die skool. Voordat ‘n leerling die skool verlaat, moet alle
handboeke aan die skool terugbesorg word. Wanneer ‘n boek verlore raak of beskadig
word moet die vervangingswaarde soos deur die skool bepaal, deur die ouer aan die
skool betaal word. Dupliseerwerk van leerstof word eenmalig gratis aan leerlinge
gegee, daarna sal kostes verhaal word.

20. Toeskouers by sport- en ander skoolbyeenkomste

– Ouers word versoek om nie by sportbyeenkomste in te meng as daar voorvalle is
waaroor hulle ongelukkig voel nie. Die skoolhoof en sy personeel sal die saak hanteer.

21. Omgewing

– Leerders het die reg tot ‘n veilige omgewing en skool wat bevorderlik is vir opvoeding.
– Leerders moet gehoor gee aan die redelike opdragte van die prinsipaal, enige
opvoeder of lid van die leerlingraad met betrekking tot die handhawing van ’n skoon en
higiëniese skoolomgewing.

22. AKADEMIESE OORTREDINGS

– Word direk met ouers/voogde geskakel deur betrokke personeellid.
– Indien daar geen verbetering na 1ste gesprek is nie.
– Voltooi personeellid Vorm A (pienk) en gebruik oortreding Vlak A Oortreding