Graad 4 tot 7

CAPS vir Graad 4 tot Graad 7

1.Vakke

Die Graad 4-6 leerders het ses vakke. Die vakke is as volg:Afrikaans, Engels, Wiskunde, Natuurwetenskap en Tegnologie (Robotika), Sosiale Wetenskap en Lewensvaardighede.
Lewensvaardighede word in onderafdelings verdeel:
Visuele Kuns, Musiek, Drama, Persoonlike en Sosiale Welstand en Liggaamlike Opvoeding.

Die Graad 7 leerders het nege vakke. Die vakke is as volg:

Afrikaans, Engels, Wiskunde, Sosiale Wetenskap, Natuurwetenskap, Tegnologie, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, Skeppende Kuns, Drama en Musiek en
Lewensoriëntering

2.Informele klaswerk en Formele Assessering

Assessering vind deurlopend plaas.
Informele klaswerk word slegs deur onderwysers gekontroleer.
Formele Assessering word intensief deur onderwysers nagesien. Vorderingsverslae

’n Skriftelike verslag van die vordering van elke leerder word kwartaalliks aan die ouer of voog uitgegee op grond van deurlopende assessering en assesseringstake.
Die skool skep geleenthede vir die ouers om die skool te besoek sodat die verslae met die onderwysers bespreek kan word.
Aan die einde van die vierde kwartaal word ’n rapport huis toe gestuur.

3.Handboeke

Elke leerling ontvang handboeke vir verskillende vakke. Ons doen ’n beroep op u as ouer om asseblief toe te sien dat u kind die handboek sal oppas en versorg. Dit is ‘n baie duur uitgawe.
Die onderwysers gebruik handboeke as ‘n riglyn en gaan van tyd tot tyd afwyk van die inhoud van die handboek en dit nie slaafs navolg nie.

4.Slaagvereistes

Graad 4-6
’n Minimum van 50% vir Afrikaans
Engels eerste addisionele taal ’n minimum van 40%
Wiskunde ook ’n minimum van 40%
In enige 2 van die ander vereiste vakke moet ’n minimum van 40% behaal word om te slag

Graad 7

’n Minimum van 50% vir Afrikaans
Engels eerste addisionele taal ’n minimum van 40%
Wiskunde ook ’n minimum van 40%
In enige 3 van die ander vereiste vakke moet ’n minimum van 40% behaal word om te slaag

Scroll to Top