Graad RR tot 3

CAPS vir Graad RR tot Graad 3

1. Vakke

Afrikaans – Huistaal
Engels – Eerste Addisionele Taal
Wiskunde
Lewensvaardigheid

2. Informele en Formele Assessering

Assessering vind deurlopend plaas.
Informeel: die onderwyser neem daagliks onderrigverwante besluite. Dit word gebruik om terugvoer aan die leerders te gee en om die pad vorentoe te beplan. Daar word van klaslyste, waarnemingsboeke en kontrolelyste gebruik gemaak.
Formeel: formele assessering vind plaas deur middel van mondelinge opdragte en terugvoer, demonstrasies, geskrewe antwoorde, klastoetse en projekte.
Rekordering vind op die 7-punt skaal plaas.
Geen toetsreekse word geskryf nie.

3. Vorderingsverslae

’n Skriftelike verslag van die vordering van elke leerder word kwartaalliks aan die ouer of voog uitgegee op grond van deurlopende assessering en assesseringstake.
Die skool skep geleenthede vir die ouers om die skool te besoek sodat die verslae met die onderwysers bespreek kan word.
Aan die einde van die vierde kwartaal word ’n rapport huis toe gestuur.

4.Slaagvereistes

Huistaal: 4

Eerste addisionele taal: 3
Wiskunde: 3

Scroll to Top